Share

Inmarsat launches civil court proceedings in the Netherlands over spectrum allocation

Corporate

Seeking judge's ruling on potential illegality of proposed Dutch Government National Frequency Plan

Inmarsat, the world leader in global, mobile satellite communications will initiate proceedings with the civil court in the Netherlands seeking an injunction to review the change in spectrum allocation set out by the Dutch Government, given a contravention of national and international law in the proposed update to the National Frequency Plan (NFP). The change aims to reallocate spectrum currently used by essential satellite-based maritime safety services to 5G telecoms, which is unnecessary given both can operate together within the spectrum band in question.

Inmarsat is committed to the Netherlands, its Dutch team and to providing the company's free of charge, life-saving safety and distress satellite services for seafarers worldwide that land at the ground station in Burum in the Northern part of the Netherlands. Inmarsat wishes to find an amicable solution to this issue with the Dutch Government and to continue providing its safety operations in Burum. The company has sought such a solution for more than eighteen months. However, to date one has not been possible due to the intransigence of the Ministry of Economic Affairs. Should the Ministry wish to resume conversations towards a mutually-agreed solution, Inmarsat would continue its approach of constructive engagement in the interests of the users of the company’s vital safety services.

Given the demand of the Dutch Government for Inmarsat to undertake the enormous task of moving significant and globally essential services to another country to continue its operations, which is unnecessary following technical studies that prove that coexistence is possible between satellite services and 5G telecoms, the company has been left with no choice but to initiate these injunction proceedings. Inmarsat wishes to continue safety services from Burum, on which millions of seafarers and aviation passengers and crew depend daily, alongside its commercial operations there. However, should a move be forced on Inmarsat, then the proposed timing of the changeover in frequency use in the NFP is unrealistic and will require a long transitional term to carry out the wholly avoidable move.

Out of respect for the court proceedings and potential discussions with the Government, Inmarsat will not comment further at this stage.

ENDS

Rechter wordt verzocht te oordelen over de wettigheid van het nationale frequentieplan van de Nederlandse staat

Inmarsat, de wereldleider in wereldwijde, mobiele satellietcommunicatie, begint een juridische procedure bij de civiele rechtbank in Nederland om de rechter te verzoeken de wijziging in de spectrumtoewijzing zoals uiteengezet door de Nederlandse regering te beoordelen, in het licht van een schending van nationale en internationale wetgeving door de voorgestelde aanpassing van het nationale frequentieplan (NFP). Met de verandering wordt beoogd het spectrum dat momenteel wordt gebruikt voor de verlening van essentiële, op satellieten gebaseerde diensten voor maritieme veiligheid toe te wijzen aan 5G-telecommunicatie, hetgeen onnodig is omdat beide samen binnen de betreffende spectrumband kunnen werken.

Inmarsat zet zich in voor Nederland, haar Nederlandse team en legt zich toe op de levering van gratis, levensreddende satellietdiensten voor de veiligheid van zeelieden over de hele wereld, via het grondstation in Burum in het noorden van Nederland. Inmarsat streeft naar een minnelijke schikking met de Nederlandse overheid in deze kwestie, zodat het bedrijf haar activiteiten ten behoeve van de nood-, spoed- en veiligheidsdiensten in Burum kan voortzetten. Het bedrijf heeft al meer dan achttien maanden lang geprobeerd een oplossing te vinden. Tot op heden is dat echter niet mogelijk gebleken vanwege de halsstarrige houding van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Mocht het ministerie de gesprekken willen hervatten om te komen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, dan vervolgt Inmarsat haar constructieve opstelling in het belang van de gebruikers van de vitale veiligheidsdiensten van het bedrijf.

Gegeven de eis van de Nederlandse overheid dat Inmarsat de enorme taak van de verhuizing van significante en mondiaal essentiële diensten naar een ander land voor de voortzetting van haar activiteiten op zich neemt, hetgeen onnodig is zoals blijkt uit technische studies die aantonen dat co-existentie mogelijk is tussen satellietdiensten en 5G-telecommunicatie, rest het bedrijf geen andere optie dan deze rechtszaak aan te spannen. Inmarsat wenst haar diensten vanuit Burum, waarvan miljoenen zeevarenden en vliegtuigpassagiers en de bemanningen dagelijks afhankelijk zijn, samen met haar commerciële activiteiten aldaar voort te zetten. Indien Inmarsat echter wordt gedwongen tot verplaatsing van haar activiteiten naar het buitenland, dan is het voorgestelde tijdpad voor de verandering van het frequentiegebruik in het NFP niet realistisch en zal dit een lange overgangsperiode met zich meebrengen waarin de volkomen vermijdbare verplaatsing wordt uitgevoerd.

In verband met de gerechtelijke procedure en potentiële gesprekken met de overheid geeft Inmarsat in dit stadium verder geen commentaar.

EINDE